مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ماشینکار-نقشه کش-سرپرست قالبسازی شرکت علم وصنعت کیان 1388/9 - 1392/2
کارشناس فنی شرکت پارت الکتریک 1392/2 - 1393/5
مدیر پروژه شرکت ویرا تهران 1393/5 - 1394/6