احمد تاری زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد تاری زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور نمایندگی همارا سیستم 1392/9 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم اافزار
– کاردانی – معدل: 14.30
صنعتی مراغه 1390 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشوران 1392 - 1394