صالح رحال

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح رحال

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات فارسی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
البرز 1390 - 1392