مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک مکاترونیک
– کارشناسی – معدل: 0.00
پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف-جزیره ی کیش 1389 - 1395