صادق صالحی مهدی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صادق صالحی مهدی زاده

محل سکونت: خوزستان - دشت آزادگان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روابط عمومی الکترونیک هنر
– کارشناسی – معدل: 17.50
خبر اهواز 1391 - 1393