محسن سلم ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن سلم ابادی

محل سکونت: مرکزی - فرمهین

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی
– کارشناسی – معدل: 13.28
پیام نور 1386 - 1391