ارش خلج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش خلج

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول it شرکت تهران مال 1389/12 - 1393/8
مسئول it شرکت نفت جزیره خارک 1385/1 - 1385/6
مسئول it شرکت مرکز تحقیقات و الکترونیک دا 1379/4 - 1382/4
مسئول it دانشگاه تربیت مدرس 1385/1 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک برق
– کاردانی – معدل: 13.85
اراد تهران جنوب 1375 - 1378
الترونیک برق
– کارشناسی – معدل: 0.00
اراد تهران جنوب 1380 - 1381