مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کنترل کیفیت سیویل پتروسینا آریا 1390/2 - 1391/12
سرپرست کنترل کیفیت سیویل آریا نفت شهاب (سپانیر) 1386/2 - 1390/2
سرپرست کنترل کیفیت سیویل مشارکت تی آی جی دی(تویو) 1383/4 - 1386/2
کارشناس کنترل کیفیت سیویل هیوندای (شرکت کره ای) 1381/10 - 1383/4
کارشناس اجرایی سیویل پیدکو وهاشورسبز 1380/7 - 1381/9
کارشناس اجرایی سیویل ودفتر فنی تنش یاب 1379/7 - 1380/4
کارشناس اجرایی سیویل و مترو برآورد ایمن پی مرودشت 1375/8 - 1378/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.50
یاهنر شیراز 1372 - 1374
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 11.00
استهیان 1375 - 1378