مهسا اسدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش سحرگاهان غرب 1392/5 - 1393/5