زهرا عبدی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.28
اراک 1388 - 1392