مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش / کارشناس بازاریابی و فروش جهاد دانشگاهی علم و صنعت 1380/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری
– دیپلم – معدل: 15.16
1370 - 1373
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 17.06
ساختمان و شهرسازی 1389 - 1391
معماری طراحی و نوسازی بافت فرسوده
– کارشناسی – معدل: 17.18
بنیاد مسکن 1392 - 1394