مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح دفتر مهندسی 351 1392/2 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.30
خوراسگان 1387 - 1392