صدراله حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدراله حسنی

محل سکونت: فارس - کازرون

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت داروخانه 1392/5 - 1393/8
مدرس مدرسه 1387/12 - 1394/6