الناز ز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الناز ز

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت و مشاور ایمنی پاکرخ 1392/1 - 1392/10
مشاور ایمنی پروژه مجتمع تجاری نیایش 1393/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایمنی صنعتی ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 19.11
کار قزوین 1391 - 1393
صنایع ایمنی صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.90
کار 1389 - 1391