محمدحسن عباس زاده زیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسن عباس زاده زیدی

محل سکونت: مازندران - ساری
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 13.87
آزاد واحد نور 1387 - 1392