رسول امیری دره رزگاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول امیری دره رزگاهی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس کنترل وکیفیت شرکت روانکاران احیا سپاهان 1387/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.56
کردستان 1382 - 1385