محمد فام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فام

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شرکت فنی مهندسی نقش ریزان 1385/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.00
زنجان 1378 - 1391