پوریا سعیدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس نقشه بردار مشاور طوس آب 1389/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 14.21
آزاد استهبان 1380 - 1382
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.61
آزاد استهبان 1386 - 1388