مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش پخش گازهای طبی و صنعتی طلوع 1391/12 - 1393/12
برنامه ریز فروش پخش روغن آفتاب مارگارین 1394/3 - 1394/11
مدیر برنامه ریزی و توسعه فروش شرکت بازرگانی Fo 1394/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 15.97
صنعتی قم 1388 - 1392