زهرا صالحی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه،مدیرتحقیق و توسعه،؛رئیس آزمایشگاه تحقیقات جهان ماکارون 1388/7 - 1393/8
مشاور آروین ماکارون 1391/4 - 1392/11
مشاور کنترل کیفیت و تولید شرکت های لواشک ونودل گلین 1391/12 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 15.12
بین المللی امام خمینی 1382 - 1386