هادی معروفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی معروفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس آموزشگاه مهرداد 1391/6 - 1392/6