مهرشاد انصاری جویباری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرشاد انصاری جویباری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان IT توسعه اطلاعات زیتون 1389/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.27
شهیدبهشتی کرج 1389 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.60
علم و فرهنگ 1392 - 1394