مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه-کنترل مدارک صنایع کشتی سازی فراساحل ایران ایزوایکو 1392/8 -
مدیر داخلی و نماینده مدیریت مبلمان اداری محیط آرا 1392/3 - 1392/7
کارشناس مدلسازی حوضه های نفتی پتروسار تارا 1391/12 - 1392/3
کارشناس ارشد آزمایشگاه و مسئول پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای مجتمع آزمونه فولاد آزمایشگاه ژئونکنیک 1388/6 - 1390/6
مسئول فنی معادن بهره برداری سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان 1384/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی نفت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.56
واحد تهران شمال 1385 - 1388
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 15.80
خوراسگان 1378 - 1382