سعید اقا زاده کلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید اقا زاده کلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین اتاق قطار شرکت تاسیسات واگن قطار راه اهن 1386/12 - 1387/12
نگهبان روزنامه گل 1387/12 - 1388/12
تکنسین دستگاه شرکت روغن نباتی 1387/6 - 1390/12
راننده راننده آژانس 1388/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک
– دیپلم – معدل: 15.21
1383 - 1384