الهام ربانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام ربانیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس 1393/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار 1391 - 1393