محمد نیکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نیکی

محل سکونت: اصفهان - آران و بیدگل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبار دار شرکت قالی بافی 1393/12 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی فیزیولوژی
– کارشناسی – معدل: 16.83
کاشان 1388 - 1392