صدف انتطاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدف انتطاری

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ازمایشگاه آزمایشگاه خصوصی 1391/3 - 1391/10
کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان 1392/2 - 1393/9
کارشناس آزمایشگاه درمانگاه مرکزی 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آزمایشگاه آزمایشگاه
– کارشناسی – معدل: 17.15
بروجرد 1388 - 1391