محمد جمعه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جمعه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
it کامپیوتر
– کاردانی – معدل: 14.67
افرینش 1386 - 1388
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 13.00
نوردانش 1389 - 1391