البرز شفیعی لنگرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: البرز شفیعی لنگرودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار انبار صنایع کاشی مرجان 1380/12 - 1383/12
حسابدار فروش مواد غذایی غرب 1383/12 - 1388/12
حسابدار پیمانکاری بهین سامان سرزمین 1388/12 - 1391/12
مدیر مالی بازرگانی فردا انرزی هیرادان 1391/5 - 1393/3
مدیر مالی حسابدار صنعتی و بازرگانی نگین بسپار گیتی 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کاردانی – معدل: 15.50
واحد 38 1389 - 1391
کامیوتر
– دیپلم – معدل: 14.30
1383 - 1386