افق ایتی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افق ایتی پور

محل سکونت: خوزستان - دزفول
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی عمومی
– کارشناسی – معدل: 16.14
شهید چمران 1389 - 1393