ارزو امیری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دستیار کلینیک دندانپزشکی 1391/12 - 1393/12
کارمند فروش دفتر بازرگانی 1390/12 - 1390/12
بازاریاب شرکت ایرانسل و انتشارات ققنوس 1388/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی اگرواکولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
شهید بهشتی 1391 - 1393
مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی
– کارشناسی – معدل: 15.00
تهران 1386 - 1390