علیرضا کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کاظمی

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر ساده ساختمتانی 1392/12 - 1394/6