ارش محبوبی دوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش محبوبی دوست

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.06
دانشگاه صنعتی بابل 1391 - 1393
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 17.25
دانشگاه صنعتی بابل 1387 - 1391