محدثه لشکری زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محدثه لشکری زاده

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهید اشرفی 1393 - 1395