صدیقه خشنودی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کار اموز نوین 1393/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی شیمی
– کارشناسی – معدل: 13.00
شهر قدس 1388 - 1393