صحرا باباتبار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صحرا باباتبار

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بخش غلیظ سازی کارخانه شکر سرخ مازندران 1392/3 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پدیده های انتقال
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.20
علم و فناوری مازندران 1391 - 1393
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.83
صنعتی نوشیروانی 1386 - 1390