مهدی بادکوبه هزاوه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی بادکوبه هزاوه

محل سکونت: مرکزی - اراک