الهام عباسپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام عباسپور

محل سکونت: کرمان - کرمان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه گرایش ها
– کارشناسی – معدل: 17.97
شهید باهنر کرمان 1389 - 1393
حسابداری کلیه گرایش ها
– کارشناسی – معدل: 17.97
شهید باهنر کرمان 1389 - 1393