سید جعفر دهقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید جعفر دهقانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی شرکت مبتکران سرزمین آفتاب 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.23
شهید باهنر 1383 - 1388
مهندسی صنایع تحلیل سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.84
الغدیر 1389 - 1393