بهزاد حلاجی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد حلاجی نژاد

محل سکونت: خوزستان - دزفول