مجید شمس ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید شمس ابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.40
ازاد مشهد 1391 - 1393