علی عباس بیات پارسا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عباس بیات پارسا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اخرین سمت ریس اداره ایمنی شرکت هواپیمایی اسمان 1362/11 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی ترجمه
– کارشناسی – معدل: 15.65
واحد شمال 1367 - 1372