محبوبه رجایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه رجایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.32
صنعتی مالک اشتر 1390 - 1393