مهسا شریفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا شریفی

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
– کارشناسی – معدل: 13.96
واحد شوشتر 1378 - 1382
کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.08
واحد شوشتر 1389 - 1391