فاطمه درخشان

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم خبرنگار خبرگزاری مهر 1392/9 -
مترجم خبرنگار خبرگزاری ایسنا 1391/4 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق عمومی
– کاردانی – معدل: 17.00
پیام نور کرج 1386 - 1386
زبان و ادبیات عربی ......
– کارشناسی – معدل: 14.07
دانشگاه تهران 1388 - 1392