میلاد حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد حیدری

محل سکونت: زنجان - خرمدره

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اداری بیمه کشاورزی 1393/7 - 1393/9
مامور سرشماری عمومی کشاورزی 1393/6 - 1393/8
اداری مسکن ارتش 1391/7 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد کشاورزی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 15.10
زنجان 1387 - 1391