مهدیه تبریزیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه تبریزیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت گمرک
– کارشناسی – معدل: 18.81
علوم اقتصادی 1388 - 1392