محمد حسین بابانژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین بابانژاد

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر و فروشنده فروشگاه مصالح کشاورزی 1379/12 - 1389/12
مسؤل فنی شرکت میهن 1390/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.05
دزفول 1383 - 1389