احسان استرکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان استرکی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نیروی اجرایی مواد غذایی گهر 1390/3 - 1390/6
پیمانکار برق کشی ساختمان 1385/12 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 15.31
آموزشکده پسران دورود 1385 - 1387
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.91
واحد بروجرد 1388 - 1391