محسن خسروی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن خسروی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین ارمان ساخت دز 1387/1 - 1390/11
کارشناس سویل میلاد بنای جنوب 1390/6 - 1391/10
کارشناس نظارت مهندسین مشاور دز آب 1391/10 - 1392/10
سرپرست کارگاه نازنین جهان اور اسیا 1392/10 - 1393/4
سرچرست کارگاه آرمان ساخت دز 1393/7 - 1394/2
کارشناس سویل تکنیک 1394/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساختمان
– دیپلم – معدل: 14.00
1380 - 1382
ساختمان ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
واحد دزفول 1382 - 1386
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
تمیشان 1388 - 1390